Otizm ABA
Kapsamlı Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifika Eğitimi

 BBA’nın misyonu uluslararası standartlara uygun eğitim vermenin yanı sıra uzman ve ebeveynlerin dünyada ABA olarak tanınan Uygulamalı Davranış Analizinin (UDA) bilimsel dayanaklı etkili uygulamalarını en kapsamlı ve pratik şekilde uygulayabilmelerini destekleyerek otizmli bireylerin tam anlamıyla gerçek potansiyellerine ulaşabilmelerini sağlamaktır.

UDA prensiplerini esas alan davranışsal müdahale programları ile otizmli bireylerde birçok beceri alanında kalıcı ve kapsamlı ilerlemeler sağlanabilir. UDA 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca otizmli çocukların tedavisinde başlıca etkili öğrenme yaklaşımı olarak kabul edilmiş ve bu uygulamalardan otizmli bireylerin yoğun şekilde yararlanmaları yasalarla güvence altına alınmıştır.

UDA yaklaşımında birey öğrenmeye karşı motive edilerek birçok durumda kullanabileceği beceriler etkili bir şekilde öğretilebiliyor. Aynı zamanda sosyal açıdan kabul edilmesi zor öfke, tekrarlayıcı ve zarar verici davranışları azaltmak için etkili yöntemler sunulabiliyor.

Programın Amacı: Bu sertifika programının amacı katılımcılara çeşitli öğrenme ortamları ve olağan koşullarda otizmli bireylere gerekli becerilerin UDA prensiplerine dayalı nasıl öğretilebileceği ve birey için olumlu sonuçlar doğuracak durumlarda nasıl hareket edilebileceğini teorik ve uygulamalı eğitimlerle aktarmaktır.

Program, başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere üç kurdan oluşmaktadır. Başlangıç ve orta düzey 2’şer gün yüz yüze, üçüncü kur ise online eğitimlerden oluşmaktadır. Üç kuru, 180 saat uygulamayı tamamlayan ve sonunda gerçekleşecek sınavda başarılı olan katılımcılara OtizmABA Kapsamlı Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikası verilmektedir.

Programın İçeriği: Program, otizmli bir çocuğa öğretim yaparken bir eğitmenden beklenen temel bilgileri katılımcılara öğretimini içerir. Bu bilgiler şu alanlara ayrılmıştır:

 • Ölçme
 • Değerlendirme
 • Beceri öğretimi
 • Davranış Azaltma
 • Dokümantasyon ve Raporlama
 • Mesleki Etik

Program ayrıca, uygulama sırasında bir eğitmenin çocukla çalışırken sahip olması gereken temel  becerileri de içerir. Bir eğitmenden gerçekleştirmesi gereken ancak teorik eğitimlerde yer almayan burada listelenmemiş başka beceriler uygulamalı eğitimler sırasında ayrıca belirlenerek kazandırılır.  Hangi ek becerilerin eğitmen yeterliliklerinin bir işlevi olarak yerine getirilmesi gerektiğini belirlemek uygulamalı eğitimleri yürüten süpervizörlerin sorumluluğundadır. Eğitim koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Teorik eğitimlerin toplam süresi 40 saattir.
 • Eğitimler yüz-yüze workshop formatında yürütülür.
 • Eğitimin içeriği videolar ve rol play uygulamalarıyla desteklenir.
 • Teorik eğitimlerin ardından katılımcıdan 180 saat uygulama yapması beklenir.
 • Süpervizyonlar bu uygulamalar üzerinden 2-3 hafta arayla 4 oturum halinde gerçekleştirilir.
 • Katılımcının uygulayıcı sertifikası alabilmesi için devam koşullarını sağlamak ve eğitimin sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olması gerekir.

Kimler Katılabilir:

 • Pisikologlar/Psikolojik Danışmanlar
 • Sınıf Öğretmenleri
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Terapistler /Sporcular
 • Alanda Okuyan Öğrenciler
 • İstekli Ailele 

Autism ABA 

Comprehensive Behavioral Intervention Program for Practitioners

 

The mission of BBA is to provide education in accordance with international standards, as well as to support experts and parents to apply the scientific-based effective applications of Applied Behavior Analysis (ABA), which is known as ABA in the world, in the most comprehensive and practical way, to enable individuals with autism to reach their full potential. 

 

Since the causes of autism are not known precisely today, it is not possible to take measures. However, with behavioral intervention programs based on Applied Behavior Analysis (ABA) discipline, permanent and comprehensive progress can be achieved in many skill areas of individuals with autism. ABA was accepted as the main effective method in the treatment of children with autism by the United States Department of Public Health Services in 1999, and the intensive use of this method by individuals with autism was guaranteed by law. None of the other methods offer a scientific basis comparable to ABA.

 

In the ABA approach, the individual is motivated to learn and the skills that can be used in many situations can be taught effectively. At the same time, effective methods can be offered to reduce socially unacceptable anger, repetitive and harmful behaviors.

 

Purpose of the Program:  The main goal of this program is to provide the participants with theoretical and practical trainings on how to teach individuals with autism the necessary skills based on ABA principles in various learning environments and normal conditions and how to act in situations that will have positive results for the individual.

 

The program consists of three levels: beginner, intermediate and advanced. Beginner and intermediate level consists of 2 days face-to-face training and the third course consists of online trainin. The Sertificate of AutismABA Comprehensive Education Program is given to the participants who complete the three courses, 180 hours of practice and pass the exam at the end.

 

 Program content: The program includes teaching participants the basic information expected from an instructor while teaching a child with autism. This information is divided into the following areas:

 •  Measurement
 •  Assessment
 •  Skill Acquisition
 •  Behavior Reduction
 •  Documentation and Reporting
 • Professional Conduct

The program also includes the basic skills that an educator should have when working with a child during implementation. Other skills that are required to be performed by a teacher but are not included in theoretical trainings, are also determined and acquired during practical training. It is the responsibility of the supervisors conducting the practical training to determine which additional skills should be fulfilled as a function of the teacher qualifications. Training conditions are as follows:

 • Total duration of theoretical training is 40 hours
 • Trainings are carried out in a face-to-face workshop format
 •  The content of the training is supported by videos and role play applications
 •   After the theoretical training, the participant is expected to practice 180 hours
 •   Supervisions are performed over these applications in 4 sessions, 2-3 weeks apart
 •   In order for the participant to receive a practitioner certificate, he / she must meet the attendance conditions and be successful in the exam to be held at the end of the training

 

Who Can Participate:

 •  Psychologists / Psychological Counselors
 •  Classroom Teachers
 •  Social Workers
 •  Therapists / Athletes
 •  Field Students
 •  Willing Famili